สาขาวิชาฟิสิกส์(ระดับปริญญาโท)

Master of Science (Physics)

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 05-06-58 ]
นางสาวพนิดา พิลาสุตา นักศึกาษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ผลการสอบ : คณะกรรมการให้ผ่านดีเยี่ยม
: 145
: 137
: 135
: 126
: 136
: 149
: 105

ไปที่หน้า : [1] 

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000