สาขาวิชาฟิสิกส์(ระดับปริญญาโท)

Master of Science (Physics)

บุคลากรสายสนับสนุน

 

นางสาวเกษสุดา  คำภูษา
นักวิชาการศึกษา
สาขาวิชาฟิสิกส์

 

 


วันที่ : 23 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1075

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000