สาขาวิชาฟิสิกส์(ระดับปริญญาโท)

Master of Science (Physics)

โครงสร้างหลักสูตร

จัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2
     จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 (4) หน่วยกิต

ลำดับที่ รายการ เกณฑ์ สกอ. หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2552
แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2
1

งานรายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า
1. หมวดวิชาพื้นฐาน
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
    1.1 วิชาบังคับ
    1.2 วิชาเลือก

24
-
-
-
-
26
-
-
17
9
2 วิทยานืพนธ์ 12 12
3 รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต - (4)
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 38(4)

 

รายวิชาตามหลักสูตร
          การศึกษาตาม แผน ก แบบ ก 2 จํานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 38 (4) หน่วยกิต

วิชาบังคับ จำนวน 17 หน่วยกิต  
 

74015001  

74015101

74015102

74015201

74015401

74015901

74015902

ระเบียบวิธีการทางคณิตศาสตร์สําหรับนักฟิสิกส์
Mathematical Methodology for Physicists
กลศาสตร์แบบฉบับ
Classical Mechanics
ทฤษฎีควอนตัม
Quantum Theory
กลศาสตร์เชิงสถิติ
Statistical Mechanics
พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ
Classical Electrodynamics
สัมมนา 1
Seminar I
สัมมนา 2
Seminar II

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(1-0-2)

1 (1-0-2)

วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
โดยให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้  
ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี  
 

74015103  

74015202

74015601

74015801

74015203

74015903

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
Relativity Theory
ทฤษฎีกลุ่มสําหรับนักฟิสิกส
Group Theories for Physicists
ฟิสิกส์ตัวนำยวดยิ่ง
Superconductor Physics
ฟิสิกส์ของอะตอมและโมเลกุล
Atomic and Molecular Physics
อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์เชิงทฤษฎี
Special Topics in Theoretical Physics

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

ฟิสิกส์เชิงการทดลอง  
 

74015002  

74015602

74015603

74015604

74015802

74015803

74015904

เทคนิคการวิเคราะห์ในฟิสิกส์วัสดุ
Analytical Techniques in Material Physics
อุปกรณ์เทอร์มออิเล็กทริก
Thermoelectric Device
วัสดุฟิสิกส์
Physics Materials
เซรามิกไฟฟ้า
Electroceramics 
ฟิสิกส์ฟิล์มบาง
Thin Film Physics
ฟิสิกส์พลาสมา
Plasma Physics
หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์เชิงการทดลอง
Special Topics in Experimental Physics

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

ฟิสิกส์ประยุกต์  
 

74015301

74015701

74015702

74015504

74015605

74015905

ทัศนศาสตร์ประยุกต์
Applied Optics
ดาราศาสตร์ฟิสิกส?
Astrophysics
ฟิสิกส์บรรยากาศ
Atmospheric Physics
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ขั้นสูง
Advanced Nuclear Physics
ฟิสิกส์สถานะของแข็งขั้นสูง
Advanced Solid State Physics
หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์เชิงการทดลอง
Special Topics in Applied Physics

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

ฟิสิกส์เชิงคำนวณ  
 

74015003

74015004

74015906

ฟิสิกส์เชิงคํานวณ
Computational Physics
การคำนวณสมบัติเทอร์มออิเล็กทริก์
Thermoelectric Properties Calculation
หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์เชิงคำนวณ
Special Topics in Applied Physics

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    
 

71050401  

74005402

ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Studies
คอมพิวเตอร์สําหรับบัณฑิตศึกษา
Computer for Graduate Studies

2(1-2-3)

2(1-2-3)

วิทยานิพนธ์    
 

74015907  

74015908

74015909

วิทยานิพนธ? 1
Thesis I
วิทยานิพนธ? 2
Thesis II
วิทยานิพนธ? 3
Thesis III

4 หน่วยกิต

4 หน่วยกิต

4 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

แผนการเรียนระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ

 
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ปีการศึกษา/ภาคเรียน
 
71050401
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Studies
2 (1-2-3)
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
 
74005402
คอมพิวเตอร์สําหรับบัณฑิตศึกษา
Computer for Graduate Studies
2 (1-2-3)
 
74015001
ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์สําหรับนักฟิสิก์?
Mathematical Methods for Physicists
3 (3-0-6)
 
74015101
กลศาสตร์แบบฉบับ
Classical Mechanics
3 (3-0-6)
 
74015102
ทฤษฎีควอนตัม
Quantum Theory
3 (3-0-6)
รวม
9 (4) หน?วยกิต9
 
74015401
พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ
Classical Electrodynamics
3 (3-0-6)
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
 
4015201
กลศาสตร์เชิงสถิติ
Statistical Mechanics
3 (3-0-6)
 
74015907
วิทยานิพนธ? 1
Thesis I
4
 
74015901
สัมมนา 1
Seminar I
1 (1-0-2)
รวม
11 หน?วยกิต
 
74015xxx
วิชาเอกเลือก
Selective Major
6
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
 
74015902
สัมมนา 2
Seminar II
1(1-0-2)
 
74015908
วิทยานิพนธ์ 2
Thesis II
4
รวม
11 หน?วยกิต
 
74015xxx
วิชาเอกเลือก
Selective Major
3
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
 
74015909
วิทยานิพนธ? 3
Thesis III
4
รวม
7 หน?วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
38 (4)
 


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1421

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000