สาขาวิชาฟิสิกส์(ระดับปริญญาโท)

Master of Science (Physics)

ระบบการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 10


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 987

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000