สาขาวิชาฟิสิกส์(ระดับปริญญาโท)

Master of Science (Physics)

วัตถุประสงค์

 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
      1. มีองค์ความรู้ฟิสิกส์ในเชิงลึก
      2. มีความสามารถในการทําวิจัยด้านฟิสิกส์อย่างมีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล                      
      3. มีคุณธรรม จิตวิทยาศาสตร์ และมีสํานึกที่ดีต่อการพัฒนาสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 971

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000