สาขาวิชาฟิสิกส์(ระดับปริญญาโท)

Master of Science (Physics)

ปรัชญา

     เป็นหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพของนักฟิสิกส์ให้มีองค์ความรู้ฟิสิกส์ในเชิงลึก มุ่งเน้น       การทําวิจัยสาขาวิชาฟิสิกส์ในเชิงลึก เพิ่มบุคลากรด้านการสอน การทำวิจัย การช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในสาขาวิชาฟิสิกส์


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 955

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000