สาขาวิชาฟิสิกส์(ระดับปริญญาโท)

Master of Science (Physics)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
Master of Science Program in Physics

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Master of Science (Physics)
วท.ม. (ฟิสิกส์)
M.Sc. (Physics)


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1224

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000